Algemene voorwaarden

Juist is juist

 

Aanbod trainingen en workshops
 1. Je kan het aanbod van trainingen en workshops terugvinden via de website, nieuwsbrieven en andere communicatiekanalen van Congaz. Het aanbod is zo lang geldig als daar expliciet is aangegeven.
 2. Een overeenkomst geldt vanaf het moment dat je akkoord gaat met een offerte en/of de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
 3. Congaz verplicht zich ertoe kwaliteit te bieden en je zo goed mogelijk te begeleiden. Over het bereiken van het beoogde resultaat kunnen er echter geen garanties gegeven worden, aangezien je zelf verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de training of workshop.
 4. Als het nodig is om de overeenkomst aan te passen, brengt Congaz je altijd op de hoogte vooraleer de verandering ook effectief doorgevoerd is.

 

Annulering en verplaatsing
 1. Als opdrachtgever heb je altijd het recht een training of workshop te annuleren. In dat geval betaal je een schadevergoeding op basis van onderstaande principes:
 • Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 30% van de offerteprijs of de werkelijke voorbereidingskosten als die hoger uitvallen;
 • Bij annulering tussen 4 en 1 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs;
 • Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
 1. Doet er zich iets onverwachts voor waardoor je onze afspraak moet verplaatsen, kan een nieuw moment ingepland worden binnen dezelfde maand. Lukt dat niet, dan wordt een schadevergoeding van 50% van de offerteprijs gevraagd.
 2. Kan Congaz door ziekte of overmacht zelf geen training geven, staat het ons vrij een vervanger in te schakelen of de training in onderling overleg te verplaatsen naar een andere datum.

 

Facturen en betalingen
 1. Facturen moeten betaald worden ten laatste op de vermelde vervaldag. Tenzij anders aangegeven in de bijzondere voorwaarden van onze overeenkomst, ben je een intrest verschuldigd van 10% per jaar op elke factuur die niet betaald is binnen de 30 dagen na de vervaldag. Die intrest kan van rechtswege worden geëist, zonder ingebrekestelling. Betaal je niet binnen de 30 dagen, dan wordt er bovendien een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding geëist van de debiteur. Die schadevergoeding is gelijk aan 10% van het factuurbedrag, tenzij anders aangegeven in de bijzondere voorwaarden van je overeenkomst met Congaz.
 2. Is er een betwisting over leveringen, prestaties of facturen, dan ben je verplicht ze binnen de 8 werkdagen te melden aan Congaz via een aangetekend schrijven. Zodra deze termijn verstreken is, worden opmerkingen beschouwd als laattijdig en de goederen, prestaties of facturen als aanvaard.
 3. Algemene of bijzondere factuur- en/of verkoopsvoorwaarden die jij als klant oplegt, zijn slechts bindend als ze uitdrukkelijk en voorafgaand aanvaard worden door Congaz.
 4. Een aanvaarde offerte is pas echt geldig als Congaz de samenwerking ook zelf heeft bevestigd.

 

Geschillen en bevoegdheid

Is er een geschil in verband met leveringen of facturaties, dan valt dit onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken in Sint-Niklaas. 

 

Geheimhouding

Het is vanzelfsprekend dat Congaz vertrouwelijk omgaat met je gegevens. Wij houden ons aan de voorwaarden, vastgelegd in ons privacybeleid.

 

Algemene gegevens

Telefoonnummer: 0473 95 95 35

E-mailadres: lara.donners@congaz.be

BTW-nummer: BE0867 200 190

Versie: juli 2021

 

 

Privacybeleid

 

Wie is Congaz?

Congaz is een adviesbureau dat zich focust op facilitatie, change management en strategische HR-ondersteuning. Het kantoor is gevestigd in de Heiveldstraat 96, 9120 Beveren. Bij vragen over je persoonlijke gegevens of ons privacybeleid, neem dan contact op via lara.donners@congaz.be.

 

Wij dragen zorg voor je persoonlijke gegevens

Congaz voldoet zowel aan de Belgische privacywetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens als aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is (hierna GDPR). Voor meer informatie over beide, raadpleeg je de website van de Belgische Privacy Autoriteit.

Als je een overeenkomst aangaat met Congaz, ga je automatisch akkoord met ons privacybeleid. Al onze diensten zijn er immers aan onderworpen. Controleer wel steeds de laatste versie op onze website, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Wat houdt ‘de verwerking van persoonsgegevens’ in?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon die direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking van die gegevens omvat alle verrichtingen zoals het consulteren, verzamelen, organiseren, structureren, opslaan en aanpassen van de informatie die voorhanden is.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt Congaz?

Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt op verschillende manieren, zoals tijdens een telefoongesprek, e-mail- of briefwisselingen, vergaderingen of als je de Congaz-website bezoekt.

 
Welke gegevens worden direct verzameld?

Info die aangeeft wie je bent: naam, voornaam en functie.
Info om je snel te kunnen contacteren: telefoonnummer en e-mailadres.

 
Welke gegevens worden indirect verzameld?

Indirect verzamelde gegevens is informatie die onderworpen is aan publicatieverplichtingen, zoals de bekendmaking van een aanstelling of functiewijziging binnen een bedrijf, of gegevens die je zelf openbaar hebt gemaakt, zoals bijvoorbeeld op je website.

 

Waarvoor zijn die persoonlijke gegevens nodig?

In sommige gevallen heeft Congaz bepaalde informatie van je nodig om specifieke diensten aan te bieden. De gegevens die worden opgevraagd ​​om jou te identificeren, worden persoonsgegevens genoemd.

 

In welke omstandigheden worden welke persoonlijke gegevens gebruikt?

Bij contact met klanten of prospecten:
Je identificatie- en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie die nodig is om onze diensten aan te bieden en/of onze overeenkomst op de juiste manier tot stand te brengen en uit te voeren.

Bij contact met leveranciers van diensten en/of goederen:
Je identificatie- en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie die nodig is om onze diensten aan te bieden en/of onze overeenkomst op de juiste manier tot stand te brengen en uit te voeren.

Bij directe marketingacties:
Je identificatie- en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie die nodig is om onze diensten aan te bieden. Hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Als je zelf contact met ons opneemt:

Je identificatie- en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie die nodig is om vlot te communiceren met elkaar.

Bij een contractovereenkomst of sollicitatie, vragen wij altijd je toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Die toestemming omvat ook elke update van je gegevens.

Wil je niet dat persoonlijke gegevens worden verwerkt, dan kan Congaz niet voldoen aan de diensten zoals vooropgesteld in het contract.

 

Wat zijn jouw rechten?

Recht op toegang en inspectie
Recht op verbetering, verwijdering en beperking
Recht op verzet
Recht op gegevensoverdracht: je kan op elk moment de persoonsgegevens die wij van jou hebben opvragen en overdragen aan anderen.

Recht op intrekking van toestemming: als je toestemming hebt verleend om je persoonsgegevens te verwerken, kan je die toestemming nadien altijd intrekken. Wens je mailings niet langer te ontvangen, meld je dan af via de betreffende link in de mailing of stuur een mailtje met je aanvraag naar lara.donners@congaz.be.

Je rechten uitoefenen: je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar lara.donners@congaz.be of een brief te richten aan Congaz, Heiveldstraat 96, 9120 Beveren.

Wat bij klachten?

Heb je een klacht over ons privacybeleid of over de verwerking van je persoonlijke gegevens? Contacteer ons dan eerst om te kijken of we samen een oplossing kunnen vinden. Een formele klacht kan je indienen bij de Privacy Commissie.

Privacy Commissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Je persoonlijke gegevens worden zo lang als nodig bewaard. Persoonsgegevens van klanten, prospecten en werknemers worden bewaard zolang ze relevant zijn voor Congaz.

Overdracht aan derden

Je persoonlijke gegevens worden niet verkocht, verhuurd, gedeeld met of ter beschikking gesteld aan derden.

Je persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve:

 • aan onze opvolgers en andere aan Congaz gelieerde organisaties om dezelfde redenen en voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld.
 • als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten op dezelfde gronden en voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld.
 • als die overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voor ons gelden.
 • voor loon- of belastingadministratie.
 • als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract.

 

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Congaz heeft veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, kennisgeving aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van je persoonsgegevens te voorkomen.

 

Gebruikt Congaz ‘cookies’?

Congaz maakt weldegelijk gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die een website of serviceprovider via je webbrowser overbrengt naar de harde schijf van je computer. Op die manier kan onze website je browser herkennen en bepaalde informatie vastleggen en onthouden. Daarnaast helpen cookies ons om je voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige siteactiviteiten, waardoor we je een nog betere services kunnen bieden.

GET IN TOUCH

Lara Donners
Beveren-Waas
+32 473 95 95 35
lara.donners@congaz.be
 
BE 0867.200.190